facebook logo

Broliai Pranciskonai 2016 500pxMažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapituliarinis kongresas Kryžių kalne iš naujo paskirstė pareigas provincijai priklausantiems broliams. Dalis jų pakeis gyvenamąją vietą.


Algirdą Malakauskį OFM išrinkus Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministru, nuspręsta Vilniaus Arkivyskupijos Kurijai teikti br. Evaldo Darulio OFM kandidatūrą Vilniaus Bernardinų parapijos klebono tarnystei užimti. Jeigu Vilniaus Arkivyskupijos Kurija šią kandidatūrą patvirtins, tuomet br. Evaldas Darulis Vilniaus Arkivyskupo sprendimu bus paskirtas Bernardinų klebonu. Parapijoje tarnauti lieka kun. Arūnas Peškaitis OFM ir kun. Julius Sasnauskas OFM, o iš Kauno atvyksta kun. Rolandas Taučius OFM. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu tampa į Vilnių iš Pakutuvėnų grįžtantis br. kun. Andrius Nenėnas OFM. Sostinėje taip pat gyvens po atostogų grįžęs buvęs provincijolas kun. Astijus Kungys OFM.


Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. M. Marijai parapijos klebonu lieka kun. Antanas Blužas OFM, o vienuolyno gvardijonu paskirtas kun. Jurdanas Statkus OFM. Parapijoje toliau darbuosis kun. Arūnas Brazauskas OFM, kun. Antanas Grabnickas OFM, diakonas Bernardas Belickas OFM. Į parapiją tarnauti naujai atvyksta kun. Tomas Žymantas OFM ir kun. Ramūnas Mizgiris OFM.


Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolyno ir parapijos klebonu paskirtas kun. Gediminas Numgaudis OFM (jo kandidatūrą dar turės patvirtinti vietos Ordinaras). Jame taip pat gyvens Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktorius kun. Alvydas Virbalis OFM.


Kauno šv. Jurgio vienuolyno gvardijonu lieka kun. Paulius Bytautas OFM, į Kauną persikelia kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, tapsiantis Kauno šv. Klaros globos namų kapelionu. Svečių namų „Domus Pacis“ direktoriaus pareigas toliau eis diakonas Linas Voročinskis OFM.


Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijono pareigas eis kun. Benediktas Jurčys OFM. Vienuolyne prie Šv. Pranciškaus onkologijos centro darbuotis atvyksta kun. Paulius Vaineikis OFM ir br. Carlo Bertagnin. Vienuolynui toliau priklausys kun. Leopoldas Scheifele OFM ir kun. Juozapas Pudžemis OFM.
Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu ir novicijų magistru paskirtas kun. Andrius Dobrovolskas OFM. Vienuolyne taip pat gyvens kun. Mykolas Letkauskas OFM ir novicijų vicemagistras kun. Severinas Holocher OFM.


Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinio dvasinio asistento tarnystę atliks kun. Antanas Blužas OFM.
Kennebunkporto Šv. Antano vienuolyno gvardijono pareigas eis br. Jonas Bacevičius, vienuolyno vikaro ir ekonomo pareigas atliks br. Raimundas Bukauskas.
Toronto Prisikėlimo parapijos klebonu lieka kun. Jonas Šileika OFM, parapijoje toliau tarnaus kun. Kazimieras Kasparavičius OFM ir Augustinas Simanavičius OFM.

Straipsnis iš Bernardinai.lt